10 Famous Kashmir Tourist Places To Visit

10. Chatpal

9. Pahalgam

8. Kokernag

7. Pulwama

6. Kargil

5. Hemis

4. Leh

3. Sonamarg

2. Gulmarg

1. Srinagar