Top 10 Best American Downtown

10. Milwaukee

9. Detroit

8. Seattle

7. Boston

6. Miami

5. Philadelphia

4. San Francisco

3. Chicago

2. Washington DC

1. New York City